WHIPLASH JURISPRUDENTIE

groei

WHIPLASH JURISPRUDENTIE

Geplaatst op 08-03-2012  -  Categorie: Blog: advocatenblog  -  Auteur: mr. T.J.C. Tim Bueters

Hieronder treft u mijn eerste blog aan. Vanaf heden zal ik namens de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) in samenwerking met de Whiplash Stichting Nederland (WSN) op deze website eens per twee maanden de laatste stand van zaken op het gebied van whiplash-jurisprudentie bespreken. Ten behoeve hiervan heb ik alle geijkte tijdschriften en online magazines op het gebied van letselschade geraadpleegd. Daar waar mogelijk zal ik de LJN-verwijzing opnemen, zodat u zelf op de website www.rechtspraak.nl de volledige uitspraak kunt nalezen.  

De eerste uitspraak is van de bestuursrechter van de Rechtbank Alkmaar over een WIA-zaak (LJN:BV1949). Het ging om een bedrijfsongeval, waarbij de werknemer een betonblok op zijn hoofd heeft gekregen en vervolgens van het UWV te horen kreeg dat hij minder dan 35 % arbeidsongeschikt zou zijn. Het UWV zag geen aanleiding de door de psycholoog voorgestelde beperkingen op het gebied van concentreren, verdelen van aandacht en het geheugen over te nemen. Op basis van de Basisinformatie CBBS 2009 zou zij hiertoe namelijk slechts verplicht zijn indien er sprake is van ‘zeer ernstige beperkingen’. Of een stoornis al dan niet ernstig is, is in het wettelijke beoordelingskader - artikel 3 van het Schattingsbesluit - echter niet opgenomen. Alleen relevant is of de stoornis in het individuele geval tot een beperking leidt. De gedragslijn van het UWV is dan ook in strijd met het wettelijke kader, aldus de Rechtbank. In veel whiplashzaken zal een dergelijke situatie zich voordoen en kan er een beroep op deze uitspraak gedaan worden. 

Een volgende uitspraak die zijdelings voor de behandeling van whiplashzaken van belang is, is van het Gerechtshof Amsterdam (LJN:BV2565). In haar beschikking heeft het Gerechtshof bepaald dat een verzekeraar uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens - welke wet conform de Europese richtlijn 95/46/EG dient te worden uitgelegd - verplicht is desgevraagd een afschrift van de rapporten van de door haar geraadpleegde medische deskundigen (lees: medische adviseurs) aan het slachtoffer te overhandigen. Deze rapporten vallen dus niet onder de uitzondering, die in deze wet opgenomen is voor interne notities die de persoonlijke gedachten van een medewerker bevatten.  

In een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 11 januari 2012 (LJN:BV0631) is bevestigd dat een gezamenlijk rapport van een ingeschakelde neurochirurg leidend is. Op basis van dit rapport is door de Rechtbank aangenomen dat er sprake is van causaal verband tussen de klachten en beperkingen voortvloeiend uit een nekhernia en een kop-/staartbotsing. De neurochirurg heeft bepaald dat door het flexie-/extensietrauma er een scheur is opgetreden in de tussenwervelschijf, waardoor het discussekwestraat naar buiten is geperst. Nu het causale verband tussen een hernia en een ongeval vaak moeilijk aan te tonen is, is dit een bijzondere uitspraak.

De Rechtbank Arnhem heeft in haar vonnis van 30 november 2011 (LJN:BU9177) de criteria uit het arrest Zwolsche Algemeene/De Greef toegepast op cognitieve klachten. Uit een rapport van een gezamenlijke deskundige blijkt dat de cognitieve klachten niet geobjectiveerd kunnen worden, omdat er sprake is van onderpresteren. Desondanks kan er volgens de Rechtbank sprake zijn van aan de veroorzaker van het ongeval toe te rekenen gevolgen indien er sprake is van aanwezige, reële, niet ingebeelde, niet voorgewende en niet overdreven klachten.

Dat het toepassen van deze door de Hoge Raad in 2001 geformuleerde criteria niet altijd even goed gebeurt, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 14 december 2011 (LJN: BV1323). Een door de Rechtbank ingeschakelde deskundige, neuroloog Wolters, concludeert dat er sprake is van een scala aan klachten, die in causaal verband met het ongeval staan en kunnen worden verklaard door het aanwezige posttraumatisch pijnsyndroom. De klachten zijn reëel, niet ingebeeld, voorgewend of overdreven. Vervolgens bepaalt Wolters echter dat hij op basis van de Richtlijnen van zijn beroepsvereniging geen medische beperkingen aan deze klachten kan koppelen. De Rechtbank volgt dit oordeel en wijst de vorderingen af. Daarmee miskent de Rechtbank echter dat er een verschil bestaat tussen de medische en de juridische uitgangspunten.

De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 7 februari 2012 (LJN:BV3066) doet uitwijzen dat men aldaar dit onderscheid wel juist toepast. Het in neurologische zin ontbreken van beperkingen die door een Nederlandse neuroloog op basis van de richtlijnen die hij dient te hanteren kunnen worden vastgesteld, impliceert niet steeds in medische en juridische zin dat er geen sprake kan zijn van relevante beperkingen. Mede gezien het door de deskundige beschreven chronische pijnsyndroom ligt het volgens de Rechtbank in de rede dat een verzekeringsarts deze beperkingen in kaart zal brengen. 

Ook nog verschenen in de voormelde periode zijn de navolgende uitspraken:

  • Rechtbank Almelo d.d. 14 december 2011 (LJN:BU911): Een voorlopig deskundigenonderzoek door een psychiater is mogelijk indien eerder door het slachtoffer al een beroep werd gedaan op het blokkeringsrecht. Wel dient zij in dat geval zelf de kosten van de deskundige te dragen;
  • Rechtbank Den Haag d.d. 20 januari 2012 (LJN:BV6894): De aanwezigheid van whiplashklachten kan alleen op basis van de medische informatie van de behandelende sector niet aangenomen worden. Hiervoor is eendeskundigenonderzoek nodig.
  • Rechtbank Rotterdam d.d. 1 februari 2012 (LJN:BV2505): In gezamenlijk overleg tot stand gekomen deskundigenrapporten dienen behoudens zwaarwegende argumenten als uitgangspunt te worden genomen. De verzekeraar wordt gehouden mee te werken aan een onderzoek door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige.


 mr. T.J.C. (Tim) Bueters
 ASP-advocaat te Wijchen


 

Vraag het ons

Heeft u vragen over whiplash of over het lidmaatschap, lees op onze contactpagina hoe u ons kunt bereiken. 

Contact opnemen

 
 

Word lid

Leden van de Whiplash Stichting ontvangen waardevolle informatie, ondersteuning en kunnen gebruik maken van de ledenvoordelen. 

Lees meer over het lidmaatschap

 

Word vrijwilliger

Als vrijwilliger hoeft u zelf niet per se een whiplash te hebben. Iedereen die kennis en ervaring wil inbrengen is welkom. 

Lees hoe u kunt bijdragen

Steun ons

Draagt u de Whiplash Stichting een warm hart toe? Steun ons dan via een donatie, de Vriendenloterij of met een gebruikte cartridge.

Lees meer over donaties